Σκοποί του Σωματείου είναι:

  1. Η μελέτη, προστασία, προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών.
  2. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
  3. Η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ τους και η διαμόρφωση συνδικαλιστικής συνείδησης.
  4. Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας των μελών.
  5. Η ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή του Συλλόγου και των μελών του στα όργανα διοίκησης, ελέγχου, σχεδιασμού, κατάρτισης και εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και η συμμετοχή σε όργανα διοίκησης ή υπηρεσιακά, με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου, την προστασία των συμφερόντων του, την ισότιμη μεταχείρισή του με άλλους κλάδους και την προστασία της ασφάλειας, υπαλληλικής και αξιοπρέπειας των μελών του.