ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Του Συλλόγου Πτυχιούχων  Οικονομικών Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

ΑΡΘΡΟ 1o

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία  ¨Σύλλογος  Πτυχιούχων  Οικονομικών Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με έδρα την Αθήνα

ΑΡΘΡΟ 2o

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

Η μελέτη, προστασία, προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών.
Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
Η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ τους και η διαμόρφωση συνδικαλιστικής συνείδησης.
Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΑΡΘΡΟ 3o

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η πραγματοποίηση των σκοπών επιδιώκεται:

Με όλες τις συνδικαλιστικές μορφές αγώνα.
Με οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
Με τη δημιουργία επιτροπών μελέτης των προβλημάτων του Σωματείου, την έκδοση – κυκλοφορία εντύπου υλικού και τη συνεχή ενημέρωση των μελών Διοίκησης των αρμοδίων και της κοινής γνώμης.
Την ουσιαστική συμμετοχή σ΄ όλες τις αποφάσεις που αφορούν το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι τακτικοί και έκτακτοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Ανωτάτης Σχολής και αποδέχονται το καταστατικό του Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 5o

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Για να εγγραφεί κάποιο μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτησης προς το Δ/κό Συμβούλιο, δηλώνοντας συγχρόνως ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κατασταστικού και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.
Το Δ.Σ. αποφαίνεται οριστικά για την εγγραφή ή μη του νέου μέλους, εξετάζοντας την αίτηση ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. από την υποβολή της.
Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση και δεν ενημερώσει σχετικά εγγράφως τον ενδιαφερόμενο μέσα σε (30) τριάντα μέρες από την υποβολή της αίτησης, η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αυτοδικαίως.
Με την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος, αμέσως να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την συνδρομή ενός τουλάχιστον μήνα.

ΑΡΘΡΟ 6o

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του Σωματείου:
α) εφ άπαξ εισφορά για δικαίωμα εγγραφής
β) μηνιαία συνδρομή
γ) τις έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
Τα μέλη δικαιούνται να διαγράφουν οποτεδήποτε από το Σωματείο, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, αλλά είναι υποχρεωμένα να εκπληρώσουν όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους , μέχρι την ημέρα διαγραφής τους.
Τα μέλη δεν έχουν δικαιώματα  επί της περιουσίας του Σωματείου
Μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δεν δικαιούνται να μετέχουν στις Συνελεύσεις.
Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της μηνιαίας συνδρομής τους για ένα χρόνο διαγράφονται με απόφαση του Δ. Σ. Το μέλος που διαγράφηκε επανεγγράφεται αυτοδικαίως εφ’ όσον εξοφλήσει τις καθυστερούμενες οφειλές προς το Σωματείο.
Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής καθώς και το ύψος της εγγραφής μπορεί να ανακαθορίζεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να μετέχουν ενεργά στην όλη σωματειακή ζωή, τις κάθε είδους εκδηλώσεις, ενέργειες ή προσπάθειες, υποβοηθώντας έτσι την επίτευξη του, σκοπό του Σωματείου.
Τα μέλη του Σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μετέχουν στις Γ. Σ. Και να ψηφίσουν για κάθε ζήτημα που τίθεται, να εκλέγουν και να εκλέγονται και γενικά ν’ απολαμβάνουν τις ωφέλειες και τις εξυπηρετήσεις του Σωματείου.
Το Δ.Σ. με απόφαση του δικαιούται να διαγράφει το μέλος του συλλόγου που η συμπεριφορά του έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς αυτού και τις διατάξεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7o

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι:

Η Γεν. Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ελ. Ε)

ΑΡΘΡΟ 8o

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από 7 μέλη, ήτοι: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και ένα μέλος.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι 2ετής και αρχίσει από την ημέρα εκλογής του, είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων.
2. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα το αργότερο μέσα σε (10) δέκα μέρες από τη μέρα των αρχαιρεσιών. Το πρώτο Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρώτο σε ψήφους σύμβουλο του συνδυασμού που πλειοψήφισε, ο οποίος και προεδρεύει μέχρι την εκλογή του προέδρου.
3. Σε περίπτωση παραίτησης  μέλους του Δ.Σ. τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός του συνδυασμού του.
Εφ’ όσον δεν υπάρχει αναπληρωματικός για τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε η έδρα μένει κενή.
4. Αν οι κενές θέσεις υπερβούν το 50% του συνόλου των εδρών προκηρύσσονται εκλογές.
5. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον (4) μέλη μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος οι αποφάσεις δε λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή απόντος αυτού του αντιπροέδρου.
6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει Δ.Σ. μέσα σε (5) μέρες από την υποβολή της αίτησης. Σ’ αντίθεση περίπτωση τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση, κοινοποιούν αυτή σε όλα τα μέλη του Συμβούλιου, ορίζοντας ταυτόχρονα τη μέρα και ώρα σύγκλησης του Δ.Σ., οπότε και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον υπάρχει απαρτία.
7. Μέλος του Δ.Σ. , που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται μετά από Αποφ. Του Δ.Σ. από τον επόμενο αναπληρωματικό του συνδυασμού του.
8. Το Δ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωματή Γ. Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και το απλό μέλος
Αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9o

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικός και εξωδίκως σε όλες τις κρατικές αρχές, σε όλες τις σχέσεις ή διαφορές του Σωματείου.
Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει με την βοήθεια του Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.
Ελέγχει για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Σ. και των Γ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Γ.Γ. όλα τα έγγραφα και πρακτική του Δ.Σ. και προσυπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών.
Συντάσσει τον απολογισμό του Δ.Σ..
Κατανέμει στα μέλη του Δ.Σ. μετά από κάθε συνεδρίαση τις εργασίες και ελέγχει την πορεία τους.
Τον Πρόεδρο, εφ’ όσον απουσιάσει για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος .
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 10o

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γ.Γ. διευθύνει το γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του Σωματείου, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα, ευθύνεται για την τήρηση του Μητρώου των μελών και την τακτική ενημέρωση του.
Υποβάλει κάθε τρίμηνο στο Δ.Σ. λεπτομερή κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές τους.
Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου.
Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.
Φυλάσσει τα εκλογικά συνδικαλιστικά βιβλιάρια.
Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του Δ.Σ.
Τον Γ.Γ. εφ’ όσον απουσιάσει για οποιονδήποτε λόγο ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 11o

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Αντικαθιστά τον Γεν. Γραμματέα όταν απουσιάσει.

ΑΡΘΡΟ 12o

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του εισπράττοντας τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Σωματείου.
Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων πληρωμής, που υπογράφει ο ίδιος ο Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας και που είναι σφραγισμένη με την σφραγίδα  του Σωματείου.
Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.
Είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμής χωρίς ένταλμα.
Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Σωματείου και κρατά για τρέχουσες δαπάνες μέχρι ποσού 20.000 δρχ.
Κάθε ανάληψη των χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία μετά από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
Τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και φυλάσσει τα δικαιολογητικά  πληρωμής.
Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση εσόδων –εξόδων του συλλόγου.
Στο τέλος του έτους υποβάλει στο Δ.Σ. απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 13o

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα Δημοσίων Σχέσεων και ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των Οικονομικών Υπαλλήλων.
Επιλαμβάνεται τα της έκδοσης και διανομής κάθε εντύπου υλικού, ανακοινώσεων κ.τ.λ.
Αντικαθιστά τον ταμία, όταν απουσιάζει.

ΑΡΘΡΟ 14o

ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας.
α) Μητρώο μελών, β) Πρακτικά Συνεδριάσεων Δ.Σ., γ)Βιβλίο Ταμείου, δ)Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ. ε) Βιβλίο Περιουσίας.
Τηρούνται επίσης γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, που αριθμούνται και θεωρούνται από την ελεγκτική επιτροπή πριν από την χρησιμοποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 15o

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γεν. Συνέλευση είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο, αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο εκτός από αυτά που το παρόν καταστατικό ορίζει ότι υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η  Γ. Σ. μπορεί να παύει το Δ.Σ.
Τακτική Γ. Σ. γίνεται μια φορά τον χρόνο ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ.
η το ζητάει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ., όπου θα αναφέρονται τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση.
Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε 10 μέρες. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. αδρανήσει τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο.
Η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες γίνεται πάντοτε αυτοπρόσωπα. Αποκλείεται κάθε άλλος τρόπος
Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει 3μελές προεδρείο (αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο – Γεν. Γραμματέα) που εκλέγεται με ανάταση των χεριών κατά τν έναρξη της Γ.Σ. και αμέσως μόλις διαπιστωθεί η απαρτία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις γίνονται με την απλή αναλογική.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Κάθε ψηφοφορία σε Γ. Σ που αναφέρεται σε εκλογές οργάνων του σωματείου και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις εκλογή εφορευτικής επιτροπής, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση (Δ.Σ.) έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας είναι άκυρη αν δεν γίνει μυστικά.

Στην τακτική Γ.Σ. που γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται ο απολογισμός, του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, ακολουθεί συζήτηση ή όχι των απολογισμών.
Η Γ.Σ. αποφασίσει πάντοτε με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως δια βοής
Απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται στην Γ.Σ. το 1/3 του όλου αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών

εκτός
αν ορίζεται ειδική απαρτία.
Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν το μήνα έναρξης της οποιαδήποτε Γ.Σ.
Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. ορίζεται νέα σε 2-15 μέρες. Σ’ αυτήν αρκεί να είναι παρόν το ¼ των ταμειακά εντάξει μελών.
Αν και σ’ αυτήν δεν υπάρχει απαρτία, ορίζεται νέα σε 8 ημέρες, κατά την οποία αρκεί να είναι παρόν το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών.
Για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία του μισού ½ από τα ταμειακά εντάξει μέλη και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Οι προσκλήσεις για την Γ.Σ. συντάσσονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από τον Γ.Γ., ο όποιος τις επιδίδει ή αποστέλλει ταχυδρομικά σε κάθε ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη 8 τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα της Γ.Σ.
Η πρόσκληση τοιχοκολλάται στα γραφεία του σωματείου τουλάχιστον 8 ημέρες πριν την Γ.Σ. και μπορεί να δημοσιευτεί και σε μια εφημερίδα της έδρας του Σωματείου.
Η πρόσκληση αναγράφει τον σκοπό και τον χρόνο της Γ.Σ. τα θέματα και τη νέα ημερομηνία σε περίπτωση επανάληψης της Γ.Σ. λόγω μη απαρτίας της πρώτης Γ.Σ.
Οι πιο πάνω ενέργειες χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό απαιτούνται και για την έκτακτη Γ.Σ.
Η ημερομηνία σύγκλησης εκλογο-απολογιστηκής συνέλευσης ανακοινώνεται και για την έκτακτη Γ.Σ.
Η ημερομηνία σύγκλησης εκλογο-απολογιστικής συνέλευσης πρέπει υποχρεωτικά να απέχει 15-20 μέρες.

ΑΡΘΡΟ 16o

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατά τον προτελευταίο μήνα της θητείας του  το Δ.Σ. συγκαλεί την εκλογοαπολογιστική Γ. Σ. στην οποία γίνεται ο απολογισμός του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής ακολουθεί συζήτηση και η συνέλευση κλείνει με μυστική ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι του απολογισμού. Το Δ.Σ επίσης υποβάλει στην Γ.Σ. τον προϋπολογισμό εδρών εξόδων της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και η Γ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό. Τέλος η Γ.Σ. ορίζει την ημερομηνία αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ..Σ και τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής, της οποίας η θητεία ταυτίζεται με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17o

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στην Γ.Σ. για την εκλογή των οργάνων του σωματείου και των αντιπροσώπων εκλέγεται 3μελής εφορευτική επιτροπή με  ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με απλή αναλογική και με μυστική ψηφοφορία.
Η Εφορευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος αναλαμβάνει τα καθήκοντα της από την εκλογή της. Παραλαμβάνει τα μητρώα, τις σφραγίδες και καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους.
Η Εφορευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος αναλαμβάνει τα καθήκοντα της από την εκλογή της. Παραλαμβάνει τα μητρώα, τις σφραγίδες και καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους.
Εκδίδει ανακοίνωση αμέσως μετά την εκλογή της και γνωστοποιεί το χρόνο υποβολής των υποψηφιοτήτων – ( ο οποίος λήγει 3 μέρες πριν τις αρχαιρεσίες –και καλεί όσους από τα μέλη θέλουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Δ..Σ. , την  ελεγκτική επιτροπή και ως Αντιπρόσωποι των δευτεροβαθμίων – οργανώσεων.
Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με έγγραφο και κοινή δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό, με ατομική δε δήλωση, αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο.

Υποψηφιότητα δεν μπορούν να υποβάλλουν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται στα γραφεία του Σωματείου 2 τουλάχιστον ώρες κάθε μέρα για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Τουλάχιστον 24 ώρες πριν τις αρχαιρεσίες η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώσει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου ή στον χώρο δουλείας τους συνδυασμούς των υποψηφίων και τους τυχόν ανεξάρτητους υποψηφίους και τυπώνει τα ψηφοδέλτια.
Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού για το Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των μελών του Δ.Σ. το ίδιο δε ισχύει και για την ελεγκτική επιτροπή
Η Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των αρχαιρεσιών, φροντίζει για την τήρηση της τάξης, διεξάγει τις αρχαιρεσίες βάσει νόμων, του καταστατικού και του βιβλίου μητρώων των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει η ένσταση που υποβάλλεται.
Τα μέλη του σωματείου εκλέγουν και εκλέγονται εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών προ της ψηφοφορίας.
Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου.
Μέχρι την έκδοση του συνδικαλιστικού βιβλιαρίου το μέλος του σωματείου χρησιμοποιεί το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάνει την διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων και συντάσσει το πρακτικό των αρχαιρεσιών, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόματα των ψηφισάντων μελών.
Σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου.

ΑΡΘΡΟ 18o

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

H Γενική Συνέλευση του σωματείου ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. με το ίδιο εκλογικό σύστημα και για τον ίδιο χρόνο, εκλέγει την ελεγκτική επιτροπή, που αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.
Η Ελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.
Επιβλέπει και εποπτεύει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και ιδιαίτερα του Ταμία – και ελέγχει την νομιμότητά τους. Έρευνα αν οι πληρωμές και οι εισπράξεις έγιναν κανονικά και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δικαιούται να εξετάζει σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του σωματείου και να ελέγχει το υπόλοιπο του Ταμείου.
Στο τέλος του ελέγχου κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσεται , έκθεση για την διαχείριση του Δ.Σ. και υπογράφεται από όλα τα μέλη αυτής. Την έκθεση υποβάλλει ο πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής στην Γ.Σ.
Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εκθέσεις της, που υποβάλλονται στις Γ.Σ. καθώς και οι συνεδριάσεις της.
Η ελεγκτική επιτροπή έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτο Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητας της και να ζητήσει από το Δ.Σ. σύγκληση Γεν. Συνέλευσης, που σ΄ αυτή την περίπτωση συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε 20 μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Άρθρο 19ο

Πόροι του σωματείου είναι:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.
Το ποσά αυτά αυξομειώνονται με απόφαση της Γ. Σ.
β) Εθελοντικές εισφορές των μελών.
γ) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του σωματείου.
δ) Τα έσοδα από δωρεές κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και αυτά από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές.
ε) Οι νόμιμες επιχορηγήσεις.
στ) Οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. και φέρονται για έγκριση στην Γ. Σ.
Απαγορεύεται να δέχεται το σωματείο εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες καθώς και από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

Άρθρο 20ο

Το διαχειριστικό έτος ταυτίζεται με την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. και Εξελ. Επιτροπής.
Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για 2 χρόνια.

Άρθρο 21ο

Το Σωματείο δεν διαλύεται πάρα μόνο αν παραμείνουν λιγώτερα από 20 μέλη ή αν συντρέχουν οι λοιποί από το Νόμο οριζόμενοι λόγοι διάλυσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την διάλυση του Σωματείου απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις .
Αν διαλυθεί το Σωματείο, η κάθε είδος περιουσία του περιέρχεται στην Ομοσπονδία Συλλόγου Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εφ’ όσον βάσει του καταστατικού της μπορούν να εγγραφούν μέλη της όλοι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι ή ενώσεις όλου του προσωπικού της ΥΠΑ, ή στο τυχόν υπάρχον Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού του Κλάδου ή το Αντίστοιχο τυχόν Ταμείο της ΟΣΥΠΑ.

Άρθρο 22ο

Σε μέλη του Δ.Σ. ή αντιπροσώπους του Συλλόγου στην Ομοσπονδία δεν χορηγούνται ημεραργίες ή άλλες αμοιβές για την απασχόληση τους σε υποθέσεις του Συλλόγου, παρά μόνο εάν έχουν παρακρατηθεί από την Υπηρεσία τους για απασχόληση σε συνδικαλιστικά θέματα πέραν των ημερών που προβλέπει ο νόμος.
Στην περίπτωση αυτή ο σύλλογος καλύπτει και τις ανάλογες ασφαλιστικές κρατήσεις.

Άρθρο 23ο

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία του συλλόγου στην περιφέρεια ¨ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑ¨ , στο κέντρο έχει το έμβλημα του Συλλόγου , τις λέξεις ¨έτος ίδρυσης¨ και από κάτω 1975.

Άρθρο 24ο

Το Σωματείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις (ομοσπονδία) μετά από απόφαση της Γ.Σ. η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με τον ίδιο τρόπο δε μπορεί να διαγραφεί από τη Δευτεροβάθμια Οργάνωση. Στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις το σωματείο συμμετέχει με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του.
Οι εκλογές για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι εκλογές για την ανάπτυξη του και της Ε.Ε.

Άρθρο 25ο

Το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισμό με τον οποίο καθορίζονται με λεπτομέρειες τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ., καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του σωματείου.

Άρθρο 26ο

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό καθορίζεται από την Γ.Σ. σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 27ο

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από άρθρα 27 εγκρίθηκε σήμερα στις 29-03-1989.